TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes UAB „Brolimo“ el. parduotuvėje.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį paspaudžia mygtuką  „Apmokėti”.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsakydamas prekes, Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, miestą, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.2. Patvirtindamas užsakymą Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono  numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6.  Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.8. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekių pirkimo metu pateikta pilna, išsami ir teisinga informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „Brolimo“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis tik tuo atveju, jei gautos nekokybiškos prekės ar siuntimo metu buvo pažeista jų pakuotė.
3.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs prekių pristatymo būdą „Atsiimsiu parduotuvėje” ar per „Siuntų terminalą“ Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.brolimo.lt funkcijas, svetainėje esančių

elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

4.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės www.brolimo.lt veiklą.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.brolimo.lt.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės www.brolimo.lt teikiamomis paslaugomis.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas prekes per nustatytą terminą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis

sąlygomis.

4.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi  UAB „Brolimo“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka, terminai
5.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

5.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste, bankiniu pavedimu ar grynais pinigais pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.
5.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 7 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, t.y. pasinaudoti Pardavėjo ar Pardavėjo įgalioto atstovo (kurjerio) teikiama prekių pristatymo paslauga, siuntų terminalu arba atsiimti prekes iš Pardavėjo fizinių parduotuvių.
6.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą „Kurjerių tarnyba“:

6.2.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

6.2.3. Prekes pristato Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas (kurjeris) per 2-5 d. d. nuo apmokėjimo už pateiktą užsakymą gavimo dienos. Terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas iš anksto informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Prekės, kurios vežamos pagal specialų užsakymą, pristatomos per sutartą laiką.

6.3. Jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą per „Siuntų terminalą“:

6.3.1. Pirkėjas įsipareigoja įrašyti tikslų siuntų terminalo tinklo pavadinimą ir adresą.

6.4. Jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka „Atsiimsiu pats“:

6.4.1.Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo fizinių parduotuvių, kurių adresai ir darbo laikas pateiktas skiltyje „Pristatymas“.

6.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

6.4.3. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

6.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis.
6.9. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) nekokybiškos prekės (-ių) nuotraukas.
6.9.1. Pirkėjui nepateikus nuotraukų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sugadintą siuntą.

7. Prekių kokybė
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.

7.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Remiantis Taisyklių 8.1. punkto nurodytomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, grąžinti galima tik nekokybiškas maisto prekes. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neįskaitant kainos už pristatymą.
8.3. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

8.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@brolimo.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

8.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą) ir mokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;

8.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

8.5. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.